สังคมศาสตร์ “เด็กจบใหม่” เตะฝุ่น 1.85 แสนคน สังคมศาสตร์-บริหารธุรกิจแชมป์

สศช. เผย “เด็กจบใหม่”ระดับอุดมศึกษาเตะฝุ่น 1.85 แสนคน คณะสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์-บริหารธุรกิจแชมป์ว่างงานสูงสุด รองลงมาเป็นสาขาวิทยาศาสตร์ นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)