สังคมไทยในอนาคต DJSI ชู “ซีพี ออลล์” หนึ่งเดียวของไทยใน

“กลยุทธ์ 7 Go Green ถูกขับเคลื่อนผ่าน 4 แนวทางหลักได้แก่ Green Store การบริหารจัดการร้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Logistic การดำเนินงานด้านการขนส่ง และการกระจายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Packaging การจัดการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และGreen Living